top of page

27 Nis Cmt

|

Biz Cevahir Hotel Istanbul

Profesyoneller İçin Temel Sözleşme Hukuku

Katılım Bedeli: 699 TL+KDV | Gerçekten bir takım çalışmasını gerektiren sözleşme süreç yönetiminin sadece avukatlar eliyle yürütülmesi, finansal, muhasebesel veya işin tekniğine dair bazı konuların gözden kaçırılmasına sebebiyet verebilmektedir.

Profesyoneller İçin Temel Sözleşme Hukuku
Profesyoneller İçin Temel Sözleşme Hukuku

Saat ve Yer

27 Nis 2019 09:30 – 17:00

Biz Cevahir Hotel Istanbul, Esentepe Mahallesi, Büyükdere Cd. No:117, 34394 Şişli/İstanbul, Türkiye

Etkinlik Hakkında

Eğitmen: Av. Mehmet Durmaz

Eğitimin Kapsamı:

Sözleşmeler bilindiği üzere konu ilişkinin anayasasını teşkil etmektedir. Bu kapsamda iyi yürütülmüş bir süreç, akabinde ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümü bakımından da büyük önem taşımaktadır. Gerçekten bir takım çalışmasını gerektiren sözleşme süreç yönetiminin sadece avukatlar eliyle yürütülmesi, finansal, muhasebesel veya işin tekniğine dair bazı konuların gözden kaçırılmasına sebebiyet verebilmektedir. Bu nedenle şirketlerin iki noktayı uygulamaları kapsamına almaları sağlıklı bir süreç yönetimi bakımından önemlidir. İlk nokta sözleşme öncesi süreç yönetiminden başlayarak iş akış şemasının oluşturulması, ikinci aşama da temel anlamda sözleşmede yer alması gereken hükümlerin belirlenerek ilgililerin eliyle ilgili sözleşme bakımından özelleştirilmesidir. Belirtilen iki noktanın uygulanması yanında sözleşmenin imzalanması sonrası sürecin de takibi önemlidir. Böylece eğitimimiz belirtilen noktalar ve yönetim biçimlerini kapsamaktadır.

Amaç:

Şirket profesyonellerinin gerek sözleşme öncesi, gerek sözleşme sürecindeki, gerekse sözleşme imzalanması sonrasındaki görev ve sorumluluklarının belirlenmesi, sözleşmenin temel anlamda içerdiği veya içermesi gereken hususlar hakkında bilgi ve bilinç oluşturulması, sağlıklı bir sözleşme sürecinin yürütülmesi için hangi aşamada hangi birimlerle birlikte hareket edilmesi gerektiği hususlarının açıklığa kavuşturularak, belirtilen hususlara ilişkin yargı kararlarına konu olmuş emsal uyuşmazlıklardan bahsedilerek kurum içi bilinç sağlanması amaçlanmaktadır.

İçerik:

Sözleşme Öncesi Süreçler

• Sözleşme öncesinde yürütülmesi gerekli temel süreçler,

• Gizlilik sözleşmesi,

• Niyet mektubu veya ön sözleşme,

• Sipariş formu, teklif formunun hukuki mahiyeti,

• Sipariş formu, teklif formunda bulunulması gerekli kayıtlar,

• Sipariş formu, teklif formunun iletilme şekli ve bağlayıcılığı,

• Teklif kabulünün nasıl yapılması gerektiği, yetkisiz temsile bağlı hukuki durum,

• Şirket iş akış sistemi ile uyumu,

• Culpa in contrahendo sorumluluğu,

• Basiretli tacir olmak ve sözleşmelerle ilintisi,

Sözleşme Süreçleri

• Sözleşmenin başlığı ve 6098 Sayılı Borçlar Kanunu’nun konu hakkındaki hükümlerinin değerlendirilmesi,

• Taraflar,

• Tanımlar ve yorum hususunun tespiti ve önemi,

• Sözleşmenin en kritik maddelerinden konunun doğru belirlenmesi, bu hususun sözleşmenin yorumlanması ve uyuşmazlık durumları bakımından önemi,

• Sözleşme serbestisi ve istisnaları, çeşitli sözleşme tiplerine ilişkin istisnalar,

• Sözleşme şekli,

• Sözleşmenin süresi ve yenilenmesine ilişkin hükümler,

• Sözleşmenin kapsamı ve artış azalış oranlarına bağlı özel durumlar,

• Sözleşme konusunun edimin ifası ve hasarın geçişine bağlı özel durumlar hükümleri,

• Tarafların hak ve yükümlülüklerinin doğru ve spesifik şekilde belirlenmesi,

• Taraf yükümlülüklerinin ifa edilmemesi, eksik veya ayıplı şekilde ifa edilmesine bağlı hukuki durumun tespiti,

• Münhasırlık kavramı,

• İş eksiltme veya arttırmaya ya da üçüncü bir kişiye işin tamamı veya bir kısmının yaptırılabilmesine ilişkin hükümler,

• Sözleşme bedeli ve mali yükümlülükler,

+ Sözleşmenin bedeli,

- Döviz cinsinden veya dövize endeksli sözleşme yasağı ve istisnaları,

- Döviz cinsinden sözleşme ve kurdaki artış oranlarının sözleşmeye etkisi,

- Kur sabitleme,

- Kurdaki yüzdesel artışların sözleşme etkisi ve sınırları,

+ Faturalandırma,

+ Ödeme şekli ve zamanı,

+ Süresinde ödememeye bağlı hukuki durum ve sözleşme öncesi imzalanan metinlerle ilintisi,

• İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin hükümler,

• Geçici ve kesin kabule bağlı hükümler,

• Gecikme cezası ve sözleşmenin sona ermesine bağlı düzenlemeler,

• Garanti,

• Sosyal güvenlik ve İş Hukuku mevzuatından doğan sorumluluk,

• Sigorta,

• Teminat,

+ Geçici teminata bağlı düzenlemeler,

+ Kesin teminata bağlı düzenlemeler,

+ Teminatı kullanım ve mahsup hakları,

• Mücbir sebeplere ilişkin düzenlemeler,

• Sözleşme bedelini devir ve temlike ilişkin düzenlemeler,

• Sözleşme konusu işi devre ilişkin düzenlemeler,

• Delil sözleşmesi,

• Sözleşmenin feshi ve sona ermesi ve buna ilişkin hukuki düzenlemeler,

• Tazminat ve mahsup hakları,

• Ceza koşuluna ilişkin düzenlemeler ve geçerlilik şartları,

• Fikri sınai haklar,

• Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na bağlı düzenlemeler,

• Sözleşmenin feshi ve sona ermesi,

• Uyuşmazlık çözüm yollarının belirlenmesi, tahkim ve hakem usulü,

• Yetkili yer ve hukukun seçilmesi, uyuşmazlık hallerinde bunun önemi,

• Sözleşme dilinin seçilmesi,

• Tebligata ilişkin düzenlemeler,

• Sözleşmenin imzasından kaynaklı vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerden sorumluluk,

• Sözleşme ekleri ve hukuki mahiyeti,

Sözleşme Taslağının Hazırlanması ve Devamına İlişkin Süreçler

• Sözleşme taslağının şirket içinde hukuk & finans & muhasebe ve ilgili birimlerle paylaşılması,

• Sözleşme hazırlanması süreçlerinde hukuk & finans & muhasebe ve ilgili birimlerin hangi aşamada sürece dâhil edileceği,

• Sözleşme taslağının diğer yanla paylaşılması ve müzakeresi,

• Sözleşmenin imzalanmasında yetkili temsil ve imza sirküleri incelemesi,

• Sözleşme ve eklerinin her bir sayfasının imzalanması gereği,

• Damga vergisinin ödenmesi,

• Sözleşmenin saklanması,

• Sözleşmenin yenilenme ihtimalinde buna ilişkin sürelerin takibi,

• Sözleşmenin izlenmesi ve bildirimlerin usule uygun yapılması,

• Kişisel verilerin korunmasına ilişkin gerekliliklerin takibi.

Bu Etkinliği Paylaş

bottom of page